Sediul:
Bucureşti, Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1

Trenul - modul de transport cu cel mai mic impact asupra mediului

Opţiunea pentru un mijloc de transport prietenos mediului

mediu

Transportul este responsabil pentru aproximativ 25 % din totalul emisiilor gazelor cu efect de seră, cu consecinţe importante pentru dezvoltarea durabilă a planetei. Pentru o mai bună informare privind impactul asupra mediului produs prin utilizarea diferitelor mijloace de transport pentru călătoriile prin Europa, se poate  accesa pe internet programul ECOPASSENGER, dezvoltat de Uniunea Internaţională a Căilor Ferate,  a cărei lansare a avut loc în 24 iunie 2008 la Copenhaga. Programul permite compararea rutelor de călătorie aeriană, auto şi feroviară, prin calcularea  consumului de energie, emisiilor de CO2 şi a altor poluanţi (emisii de oxizi de azot, emisii de particule, emisii de hidrocarburi),  pentru fiecare rută selectată. Totodată, programul constituie şi o recomandare pentru alegerea trenului ca mijloc de efectuare a călătoriei, utilizarea acestuia constituind soluţia pentru reducerea emisiilor gazelor cu efect de seră provenind din sectorul transporturi.

 POLITICA DE MEDIU  

mediu1

          În domeniul protecţiei mediului, SNTFC deţine o strategie care promovează elementele recomandate dezvoltării unui transport durabil, pentru a susţine conceptul, recunoscut la nivel internaţional, potrivit căruia transportul feroviar este mijlocul de transport cel mai ecologic.

           Pe baza modelelor recomandate de UIC şi de Agenţia Europeană de Protecţia Mediului, a fost perfecţionat sistemul informaţional pentru evaluarea performanţelor de mediu, astfel încât să se încadreze în schema: identificare, monitorizare, integrare date, aplicare soluţii.

          S-a definitivat  un program de dezvoltare durabil în domeniu, prin implicarea unor măsuri organizatorice tehnice şi de investiţii concretizate prin activităţi, dintre care cele mai semnificative sunt:

► monitorizarea periodică a stării factorilor de mediu;

        Pentru urmărirea calităţii factorilor de mediu, conform legislaţiei în vigoare, R.T.F.C. 1 – 8 au programe proprii de monitorizare, analizele fiind efectuate de laboratoare de mediu specializate. Prezentarea situaţiei analizelor efectuate de la aplicarea programelor de monitorizare (clic aici).

        S-au monitorizat astfel: apa potabilă , apa uzată, apa subterană, solul, aerul,zgomotul, efectuându-se 636 analize, dintre care 358 pentru apa uzată, 20 pentru apa potabilă, 48 pentru apa subterană, 104 pentru sol, 72 pentru aer şi 34 pentru nivelul zgomotului

► continuarea participării la elaborarea unor acte normative pentru zgomot( hărţi şi limite admise), Fondul de mediu şi schimbări climatice;

       La solicitarea Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile am participat la întălnirile grupului de lucru pentru analizarea propunerilor şi observaţiilor făcute pe marginea proiectului de Hotărâre de Guvern privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiental, pentru modificarea H.G nr.321-2005.

 ►autorizarea unitătăţilor

        Evoluţia autorizării obiectivelor din punct de vedere al protecţiei mediului (clic aici).

► realizarea studiilor de impact şi a bilanţurilor de mediu pentru toate unităţile societăţii, în scopul autorizării acestora, concomitent cu stabilirea metodologiilor de control asupra factorilor poluanţi;
►realizarea programelor de conformare, planificate, dupa caz, in programele de investitii si de reparatii fonduri fixe. Prezentarea programelor de conformare derulate in 2008, repartizate pe regionale (clik aici)

►elaborarea de documentaţii de mediu pentru toate proiectele de modernizare şi dezvoltare;

►revizuirea tehnologiilor de lucru la principalele obiective potenţial poluatoare;

►cresterea eficienţei energetice prin reducerea consumului de energie şi resurse, promovarea consumurilor de energie regenerabilă;

►reducerea emisiilor poluante în atmosferă, a emisiilor de gaze cu efect de seră prin utilizarea biocombustibililor

►procurarea de echipamente pentru procesarea reziduurilor rezultate din instalaţiile de preepurare a apelor uzate;

►dotarea cu echipamente proprii de monitorizare a factorilor de mediu;

►utilizarea biocarburanţilor( uleiuri vegetale, biodiesel) la materialul rulant din dotare, implementarea experimentării funcţionării locomotivelor diesel cu biocombustibil  la depouri de călători;

         La Depoul Galaţi se urmăreşte în exploatare funcţionarea locomotivei diesel 1250 CP echipată cu convertor biohipower 1250 şi alimentată cu biocarburant - ulei de rapiţă aditivat. În vederea evaluării impactului asupra mediului prin utilizarea biocombustibilului ca înlocuitor al motorinei, s-a realizat studiul de specialitate “Măsurători ale emisiilor de gaze arse –inclusiv ale pulberilor în suspensie- la motorul diesel echipat cu echipament convertor biohipower 1250 cu biocarburant”. Prin determinarea emisiilor de noxe sub formă de gaze arse la coş, în regim staţionar şi în marş, cât şi a emisiilor de noxe sub formă de pulberi totale în regim staţionar s-a realizat astfel posibilitatea comparării emisiilor de noxe  în cazul alimentării motorului cu motorină, respectiv cu biocombustibil.

►achiziţie de material rulant, modernizarea parcului de material rulant existent (locomotive şi vagoane)

►trecerea centralelor termice pe funcţionare cu gaz, înlocuind combustibilul lichid uşor(CLU).

►modernizarea centrelor de distribuţie şi stocare a uleiurilor şi a staţiilor de alimentare cu combustibil din depouri, remedieri sol şi apă subterană .